Reklamacie

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú vždy u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený.

2. Dĺžka záruky pre jednotlivé tovary je podľa aktuálnych účinných právnych predpisov

3. Odberateľ dodá spolu s reklamovaným tovarom vyplnený reklamačný formulár a záručný list, resp. kópiu dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list.

4. Tovar odporúčame zasielať v kvalitnom obale s výplňou, aby nemohlo dôjsť k mechanickému poškodeniu počas prepravy.

5. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

6. V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Kupujúci nie je oprávnený reklamovanú vadu odstraňovať sám. V prípade, že tak učiní, stráca nárok na úhradu všetkých nákladov s týmto spojených.

7. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru v sídle predávajúceho.
Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady na tovare, t. j. odo dňa dodania reklamovaného tovaru predávajúcemu až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

8. Predávajúci oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie telefonicky, emailom alebo poštou. Informovanie emailom o vybavení reklamácie má rovnakú platnosť ako informovanie listom prostredníctvom pošty.

9. Predávajúci vydá kupujúcemu Reklamačný protokol s uvedením, kedy právo uplatnil, s informáciou o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Toto potvrdenie je kupujúci povinný predložiť pri opakovanej reklamácii. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o uzavretí reklamácie. V prípade ak tak neurobí, má predávajúci právo účtovať poplatok za skladovanie jeho tovaru vo výške 3€ bez DPH za deň skladovania.

10. Predávaný tovar musí byť využívaný len k účelu, k akému je určený.

Email pre zaslanie reklamácie: reklamacie@hacom.sk